Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er ”VIBORG FISKERIFORENING”. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål er:

– at skabe bedst mulige betingelser for lystfiskeri i Viborg Nørre- og Søndersø.
– at arbejde aktivt for bedre miljøforhold i søerne.
– at  formidle kendskab til lystfiskeri generelt, også som fritidsinteresse for børn og unge.
– at formidle kendskab til natur og miljø, særligt livet i søerne, men også læring om sammenhængen med vandløb og hav.
-at  søge lystfiskeriets, miljøets og medlemmernes interesser tilgodeset i sager, der kan påvirke forholdene i søerne.

§ 3. Medlemskab:
1: Enhver person, der anerkender og vil overholde foreningens vedtægter kan blive medlem.
2: Et medlem, der modarbejder foreningens interesser eller overtræder dens vedtægter, kan fortabe sin medlemsret.
3: Eksklusion af et medlem kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 10 medlemmer. Forslag om et medlems eksklusion skal behandles på førstkommende generalforsamling. Afgørelsen træffes ved skriftlig afstemning og kræver simpelt flertal.
4: Bestyrelsen kan dog, indtil en generalforsamlings afgørelse foreligger, nægte optagelse af nye medlemmer og udelukke allerede optagne, når vægtige grunde taler herfor.

§ 4. Æresmedlem:
Et medlem, som har gjort en særlig indsats for foreningen, kan, efter forslag fra bestyrelsen eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 medlemmer, ved almindeligt flertal på førstkommende generalforsamling udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemskab er kontingentfrit.

§ 5. Kontingent:
1: Kontingentet følger fra 1.1.2020 regnskabsåret og fastsættes for næstkommende regnskabsår på den årlige generalforsamling i januar/februar året før. Kontingentet opkræves i december og giver medlemskab fra 1. januar til og med 31. december.
2: Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest den 1. feb., er det pågældende medlem at betragte som udmeldt.
3: Bestyrelsen er bemyndiget til at justere båd-kontingenterne for nye indmeldelser og næstkommende ordinære kontingentopkrævning i det omfang, den skønner det nødvendigt under hensyntagen til vedligeholdelses- og reparationsomkostninger samt nyanskaffelser i forbindelse med drift af bådene.

§ 6. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31.december.
Regnskabet afleveres til revisorerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling og skal være revideret inden denne. Regnskabet samt det kommende års budget skal fremlægges for og godkendes af generalforsamlingen.

§ 7. Tegningsret:
1: Foreningen tegnes af formanden og kassereren sammen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
2: Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
3: Ved enkeltstående sager for en samlet værdi under 5.000 kr. kan kassereren alene underskrive.
4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8. Bestyrelsen:
1: Bestyrelsen består af 6 personer, der vælges blandt medlemmer på mindst 15 år på den årlige general-forsamling. Mindst 4 medlemmer i bestyrelsen skal være 18 år eller derover, herunder formand og kasserer.
2: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg på skift med længstsiddende halvdel hvert år. Er et længstsiddende medlem erstattet af en suppleant er denne post også på valg.
3: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.
4: Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter for en 2-årig periode, hvor længstsiddende suppleant er på valg hvert år. En bestyrelsessuppleant indtræder som bestyrelsesmedlem ved et bestyrelsesmedlems varige forfald.
5: Generalforsamlingen vælger for en 2-årig periode 2 revisorer, hvor længstsiddende revisor er på valg hvert år. Er en længstsiddende revisor erstattet af revisorsuppleanten er denne post også på valg. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisorsuppleant.
6: Et medlem kan kun vælges, såfremt vedkommende er til stede på generalforsamlingen eller skriftligt har tilkendegivet at ville modtage valg.
7: Medlemmer på 15 år og derover har stemmeret. For medlemmer under 15 år kan forældre/værge udøve stemmeretten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
8: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg. Hver arbejdsgruppe/udvalg skal have en leder eller kontaktperson, som udpeges af bestyrelsen.
9: Generalforsamlingen kan bemyndige en ikke-fuldtallig bestyrelse til efter generalforsamlingen at finde og udpege op til 2 manglende bestyrelsesmedlemmer, samt evt. manglende suppleanter.

§ 9. Generalforsamling:
1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.
2: Generalforsamlingen indvarsles senest 4 uger forud ved bekendtgørelse i dagspressen eller på foreningens hjemmeside eller ved direkte udsendelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
3: Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, så detaljeret dagsorden kan udsendes sammen med en information om evt. indkomne forslag inden generalforsamlingen.
4: Bestyrelsen kan efter de i stk. 2 gældende regler indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Ligeledes kan 25 medlemmer efter samme regler skriftligt forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
5: Alle afstemninger og valg er skriftlige, såfremt blot ét medlem forlanger det.

§ 10. Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling og vedtagelse kræver 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 11. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse kræver 3/4 af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens opløsning skal dennes eventuelle formue og midler fordeles til et almennyttigt formål, der vedtages på den ekstraordinære generalforsamling.

(Vedtaget på generalforsamlingen 20.02.2020.)